سکوت ... !

(( در سکوت ماندن , فقط حرف نزدن نیست , باید گوش را برای شنیدن تمام صداهای اطراف تعلیم داد . همان طور که استاد می تواند در میان موسیقی ارکستر , فلوتی را که خارج می نوازد تشخیص بدهد ; به همین شیوه , باید شنوایی خود را تربیت کنیم ,  تا بتوانیم صدای خدا را در میان این بازار مکاره بشنویم .

انسان مدرن سکوت را بسیار آزار دهنده می داند . ساکت ماندن را دشوار می یابد - همیشه بی قرار است و می خواهد کاری بکند , توصیه ای بکند , وظیفه ای پیش پای خود بگذارد ; و در آخر برده ی اجبار خودش برای عمل شود. ))

از تاملات آنتونی دملیو     


/ 0 نظر / 14 بازدید