تلنگری بر دل

١. صخره و سنگ (( صدای )) آب را در می آورند.

2. صیقلی شدن دیواره سرم را مدیون موج های سهمگین دریای مغزم هستم.

3. یکی می گفت : آخرین نقطه روشن زندگیم را در جا سیگاری خاموش کردم.

4. آنها که روی دست شما بلند می شوند , روی پای خودشان هستند.

5. گاهی زشتی بر زیبایی غلبه می کند , مثل تاریکی بر روشنایی.

6. بگذارید تاریخ هرچه می خواهد بگوید ,  مهم این است که شما چه می گویید.


/ 0 نظر / 15 بازدید