باز آمد این بهار ...

باز  آمد  این  بهار             باز  آمد   بوی   یار

می رود پیغام من           با نسیم از این دیار

سوی آنجایی که یار         منزلی  دارد  به کار

***

بهر  کسب  پاسخی         عمر   از   کف    می دهم

انتظار  را   سالهاست       من چه بی صف می دهم

***

طاقتی نیست دگر              در تن   خسته ی  من

کی رسد پیغام  تو              بر دل بشکسته ی من

***

می رود آن   روزگار              می رود این روزگار

باز آمد    این    بهار              باز آمد    بوی   یار

می رسد   پیغام  یار            با نسیم  از  آن  دیار

سوی اینجایی که من          قبرکی  دارم  به  کار


حیف و افسوس بعد مرگ

نوش   دارویی   تو    یار

/ 0 نظر / 17 بازدید