متفاوت بودن !

متفاوت فکر کردن تنها این نیست که به آنچه دیگران فکر نمی کنند ، فکر کنیم ؛

بلکه این است که بهتر از دیگران به همه چیز فکر کنیم

واین می تواند شامل صحبت کردن ، عبادت کردن ، درس خواندن ، زندگی کردن و

حتی مردن باشد .

/ 2 نظر / 15 بازدید